Algemene voorwaarden

1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  • Amsterdam Ring: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: is gevestigd op de Wolbrandsstraat 57 (geen bezoekadres!) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24375458;
  • klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf en die met Amsterdam Ring een overeenkomst aangaat;
  • overeenkomst: de koopovereenkomst tussen de klant en Amsterdam Ring;
  • product: de producten die door Amsterdam Ring worden geleverd via de website;
  • website: de website www.amsterdamring.nl

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Amsterdam Ring en de klant die via de website tot stand komt.

3. Aanbod

 • Afbeeldingen, prijzen en verder door Amsterdam Ring verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Amsterdam Ring niet.
 • Amsterdam Ring is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.
 • Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of gedurende de periode die op de website staat vermeld.
 • Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

4. Afbeeldingen

 • Alle afbeeldingen en gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering. Amsterdam Ring tracht de aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
 • Amsterdamring stuurt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en een omschrijving van de bestelling van de klant opgenomen.
 • De overeenkomst kan pas tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt op de website dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

6. Levering

 • Het product wordt naar het door de klant opgegeven adres gestuurd.
 • De door Amsterdam Ring opgegeven levertermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
 • Indien Amsterdam Ring de bestelde producten niet binnen 14 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Amsterdam Ringcontact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe leveringstermijn overeengekomen of kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Amsterdam Ring reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.
 • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is.

7. Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. Verzendkosten zijn afhankelijk van de bestelling en de plaats van afleveren.
 • Amsterdamring heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 • Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het btw-tarief.

8. Verzendkosten

 • Voor het verzenden van het product buiten Nederland worden verzendkosten aan de klant in rekening gebracht. Het product wordt altijd per aangetekende post verstuurd. De hoogte van deze verzendkosten wordt voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk op de website aan de klant kenbaar gemaakt.

9. Herroepingsrecht

 • De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele verpakkingen etc. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
 • Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. Producten kunnen uitsluitend per post worden geretourneerd.
 • Je retourzending is altijd voor eigen risico. Dit betekent dat Amsterdam Ring niet aansprakelijk kan zijn voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Verstuur daarom altijd je retourzending met een traceerbare methode waarbij je een Track & Trace code hebt. Hiermee kan je controleren waar je retourzending zich bevindt.
 • Amsterdam Ring zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 7 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten reeds betaalde gelden restitueren.

10. Betaling

 • De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
  • iDeal;
  • Bancontact;
  • PayPal
  • Bankoverschrijving.
 • Amsterdam Ring heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

11. Klachten

 • Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Amsterdam Ring gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Amsterdam Ring meldt, dan is Amsterdam Ring niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
 • Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
 • Klachten worden door Amsterdam Ring binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 • Door Amsterdam Ring als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Amsterdam Ring.

12. Natuurlijke materialen

 • Doordat het geleverde product bestaat uit natuurlijke materialen kunnen eigenschappen die aan de natuurlijke materialen verbonden zijn, zoals het verkleuren, barsten of breken van het product of een onderdeel daarvan, niet aan Amsterdam Ring worden toegerekend.
   

13. Aansprakelijkheid

 • Amsterdam Ring kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
 • Amsterdam Ring is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
 • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Amsterdam Ring is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 • Amsterdam Ring is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Amsterdam Ring is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Amsterdam Ring is niet aansprakelijk voor schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
 • Indien Amsterdam Ring aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Amsterdam Ring beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Amsterdam Ring gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Amsterdam Ring beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Amsterdam Ring of haar ondergeschikten.

14. Overmacht

 • In geval van overmacht is Amsterdam Ring niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Amsterdam Ring als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

15. Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

16. Privacyverklaring

 • Amsterdam Ring verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door jouw verstrekte persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden. Lees meer informatie.

17. Intellectuele eigendomsrechten

 • De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Amsterdam Ring geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Amsterdam Ring mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

18. Beveiliging en internet

 • Amsterdam Ring zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Amsterdam Ring kan ter zake geen garantie geven.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Elke overeenkomst tussen Amsterdam Ring en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Amsterdam Ring worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Amsterdam Ring gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Amsterdam Ring zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
© 2018 - 2024 AMSTERDAMRING | X X X | | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel